תקנון האתר - תנאי שימוש באתר האינטרנט

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט (להלן: "האתר") של העמותה לילדים בסיכון (ע"ר) (להלן: "העמותה"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי העמותה.

הוראות תנאי שימוש אלה חלות הן על אתר העמותה בעברית והן על אתר העמותה באנגלית.
הוראות תנאי שימוש אלה מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הן מתייחסות לשני המינים בצורה שווה. כמו כן, יובהר כי האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, ולהיפך.

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובשירותים שהוא מציע כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן המסדירים, בין היתר, את היחסים בין העמותה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש"). יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ו/או בתכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלה. בהיעדר הסכמה לתנאי השימוש שיפורטו להלן, יש להימנע מכל שימוש באתר.
תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם בכל דרך אחרת. בנוסף, תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא ובאמצעות כל מכשיר.

כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.
המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, , עריכתם, עיבודם הפצתם ודרך הצגתם לרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, כמו גם כל תו, סימן, סמל וצלמית.

1. תוכן האתר

1.1. התכנים והשירותים באתר מוצעים למשתמש AS-IS ו-.AS AVAILABLE

1.2. תוכן האתר עשוי לכלול, בין היתר, תוכן הנושא אופי של המלצות ו/או עצות ו/או תכנים המבטאים אסכולה טיפולית מסוימת ו/או דעה אישית של הכותב. יודגש, כי תכנים אלו אינם בגדר חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע.

1.3. תוכן האתר יכול לכלול, בין היתר, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים ומאמרים. כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו/או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד ואין העמותה אחראית על נכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע לרבות הנתונים, התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בהם.

1.4. העמותה מבהירה כי היא אינה אחראית על המידע המצוי באתר לרבות התכנים המפורטים לעיל, ומשכך, העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק בגין השלכות, ישירות ו/או עקיפות, של השימוש בהם, העלולות להיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה או חלקם. מכאן יובהר כי חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ותוצאותיהן.

1.5. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים תוכן המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו. עוד מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע בכל דרך שהיא, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. בנוסף, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

2. קישוריות

2.1. באתר נמצאות קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שנועדו לנוחיות המשתמשים. התכנים באתרים אלו אינם מתפרסמים על ידי העמותה או מטעמה ואין היא מפקחת או שולטת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה אסמכתא לנכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע לרבות הנתונים, התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בקישורים, ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. אי לכך, העמותה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.

2.2. העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית להוסיף קישורים חדשים, או להגביל גישה לקישורים קיימים, בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. תשלומים באתר

3.1. העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה במגוון דרכים כמפורט באתר. כמו כן, העמותה מאפשרת באמצעות אתר זה רכישת מוצרים ושירותים, לצד ביצוע תשלומים שונים למימון ותמיכה בפעילות העמותה.

3.2. העמותה עשויה להיעזר בשירותי פלטפורמות חיצוניות (להלן: "הפלטפורמות החיצוניות") המספקות כלים ומערכות לגיוס תרומות, ביצוע עסקאות, ותשלומים שונים עבור העמותה (לרבות, אך לא רק, דמי השתתפות עצמית ותשלומי אגרה). יובהר כי כאשר המשתמש מתחבר לפלטפורמות החיצוניות, או מבצע פעולה באמצעותן, תנאי השימוש של העמותה אינם חלים יותר. העמותה מעודדת את המשתמש לעיין בתנאי השימוש של הפלטפורמות החיצוניות לפני השימוש בהן. יובהר כי תחילת השימוש בפלטפורמות החיצוניות לעיל מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש של שלהן.

3.3. מדיניות ביטולים והחזרים: מבצע הפעולה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה או תרומה. ניתן לבטל עסקה או תרומה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ע"י פנייה לעמותה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. לעניין ביטול והחזר תשלומי תרומות שבוצעו במסגרת אתר העמותה, יש לפנות לעמותה בטלפון 03-5730130 ו/או בפקס: 03-5739642 ו/או בדוא"ל: office@oti.org.il.

3.4. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר העמותה ו/או בפלטפורמות החיצוניות או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

3.5. המשתמש מצהיר כי אין הוא מספק פרטים כוזבים הואיל והגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. משתמש שיעבור על עבירה זו חשוף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

3.6. נפלה טעות סופר בתיאור הפריט נשוא התשלום, לא יחייב הדבר את העמותה.

3.7. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה, הזמנה או תרומה על ידי מתן הודעה למבצע הפעולה. במקרה של ביטול על ידי העמותה כאמור, העמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ותזכה אותו במלוא הסכום, ככל ששולם. העמותה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למבצע הפעולה או לצד שלישי.

3.8. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תנאי שימוש אלה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, ובכלל זה בשם האתר, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, בתוכן והמידע המאוחסנים בו, שייכות לעמותה ו/או לגופים הקשורים עמה או שלעמותה הרשאה לשימוש בהם, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות.

4.2. העמותה ו/או הגופים הקשורים עמה, לפי העניין, רשאים לעשות כל שימוש בתוכנות, בתוכן ובמידע כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת אישור כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעתיק, לשנות, להעביר, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלקו.

4.3. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לעמותה, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, ולמשתמש או למי מטעמו לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

5. מדיניות פרטיות

5.1. השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות. המשתמש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שתוצג מעת לעת. באם אינך מסכים למה מן האמור במדיניות פרטיות זו, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.

5.2. העמותה שומרת על פרטיות המשתמשים ואינה אוספת "מידע" או "מידע רגיש", כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "מידע אישי"), אלא מלבד במידע הדרוש לצורך זיהוי המשתמש ומתן השירותים המבוקשים. נבהיר, כי העמותה אינה שומרת את פרטי האשראי של המשלמים במערכות האתר. העמותה רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, לצורך מתן השירותים, לצורך תקשורת עם המשתמש ולצורך תקשורת עם חברת האשראי, במידת הצורך. אין באמור לעיל כדי לאסור על העמותה להשתמש במידע באופן אגרגטיבי ו/או אנונימי.

5.3. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי על המשתמש עם צד שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין. כמו-כן, המשתמש מסכים לכך שמעת לעת העמותה עשויה להיעזר בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן: "ספקי השירות החיצוניים"). ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לעמותה כמפורט בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות למידע האישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט של צרכני וספקי השירות, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט של צרכני וספקי השירות.

5.4. האתר משתמש ב"עוגיות ((Cookies" (להלן: Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב-Cookies מוצפן. אם המשתמש אינו רוצה לקבל Cookiesבאפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. בנוסף לכך, באפשרות המשתמש למחוק את ה- Cookiesממחשבו בכל עת כאשר מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאין הוא מעוניין בהתאמת האתר להעדפותיו.

5.5. האתר כולל קישוריות לאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו. כאשר המשתמש מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות הפרטיות של העמותה אינה חלה יותר. העמותה מעודדת את המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

5.6. במידה והעמותה תחליט לארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – העמותה תהא זכאית להעביר לגוף האחר העתק מן המידע שבמאגריה או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.

5.7. העמותה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע של המשתמש ועל אבטחתו. העמותה לא מתחייבת שמערכותיה, מחשביה והאתר המופעל על-ידה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ועל כן לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנובעים מחדירה או שימוש בלתי-מורשים.

5.8. העמותה רשאית לשלוח למשתמש מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל העמותה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. באם מעוניין המשתמש להפסיק לקבל מידע מסחרי כאמור, ניתן, בכל עת, לבטל הסכמה זו ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לעמותה.

6. הדין החל

6.1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

7. כללי

7.1. העמותה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מראש, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את שירותי האתר – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות, שירותים ותכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. על כל פנים, העמותה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.

7.2. העמותה תהא רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע תנאים בתנאי השימוש או חלקם על-פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו ו/או נוספו יתפרסמו באתר ויחייבו החל מרגע פרסומם. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

7.3. העמותה תהא רשאית להעביר, להמחות, להסב או לשעבד את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, לכל צד שלישי לפי בחירתה, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש מראש ובתנאי שזכויות המשתמש לא תפגענה.

7.4. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את העמותה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

7.5. אם תנאי בתנאי שימוש אלה זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, הוא ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

7.6. כל זכות שלא מוענקת בתנאי שימוש אלה במפורש – שמורה לעמותה.

7.7. המשתמש מאשר כי הוא קרא והבין את תנאי שימוש אלה וכי הוא מסכים להיות כפוף לתנאים המפורטים לעיל.